Het zorgstelsel in Nederland is sinds 1 januari 2015 behoorlijk veranderd. Taken en verantwoordelijkheden zijn verschoven. De gemeenten hebben een groot deel zorgtaken van de overheid overgenomen. Zorgverzekeraars en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en er beter wordt omgesprongen met de behoefte van de inwoners.

Wat betekent dit voor u?

Om thuiszorg te kunnen aanvragen is het belangrijk te weten welke zorg u precies nodig heeft. Hulp in de dagelijkse ondersteuning (niet medisch karakter) kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding is uw zorgverzekeraar verantwoordelijk. Intensieve zorg en langdurige zorg kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze voorzieningen aan te bieden zoals huishoudelijke hulp, boodschappendienst, maaltijdservice of een aanpassing aan de woning. U vraagt dit rechtstreeks aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.

De gemeente vraagt hiervoor een eigen bijdrage, deze is afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze eigen bijdrage. Op www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. Bent u jonger dan 18 jaar dan vraagt u deze voorziening aan bij loket Jeugdwet van uw gemeente.

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

Reguliere thuiszorg oftewel Zorg in Natura (ZIN) valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en een vrijwillige aanvullende verzekering. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het indiceren van de zorg en de zorgtoewijzing. Dat betekent dat personen die verzorging of verpleging nodig hebben zelf deze zorg kunnen aanvragen. Ook kan de zorg aangevraagd worden via familie, huisarts of een andere doorverwijzende instantie.
De wijkverpleegkundige onderzoekt uw situatie en indiceert hoeveel, wanneer en welke zorg u nodig heeft.

Wilt u zelf bepalen wie vervolgens bij u de zorg komt verlenen dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw administratie en financiële afwikkeling en behoudt de volledige regie.  Bij een Persoonsgebonden budget (PGB) wordt een geldbedrag uitgekeerd waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Het PGB wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank.
Waar u een PGB aanvraagt hangt af van de zorg die u nodig heeft. Er zijn 4 soorten PGB mogelijk; PGB uit Wmo, PGB uit Zvw, PGB uit Wlz en PGB uit Jeugdwet. Ook een combinatie van PGB en ZIN is mogelijk wanneer u bijvoorbeeld meerdere soorten zorg nodig heeft.

Voor particuliere thuiszorg heeft u geen indicatie nodig. Uw wensen staan centraal, u maakt zelf uw keuzes. Particuliere thuiszorg biedt maatwerk, zorg precies zoals u deze wenst. Het grote verschil tussen particuliere thuiszorg en reguliere thuiszorg is dat u bij particuliere thuiszorg zelf volledig de regie houdt over uw situatie en u de kosten betaalt met eigen middelen of via een Persoonsgebonden budget (PGB). U bepaalt wie de zorg bij u komt verlenen.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Leidend is hierbij het permanente karakter. Hierbij kan het gaan om intensieve persoonlijke verzorging, verpleging of behoefte aan begeleiding van bijvoorbeeld chronisch zieken.
Om aanspraak te kunnen maken op Wlz moet beoordeeld worden in welke mate u recht op deze zorg heeft. U kunt in aanmerking komen voor zorg thuis in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB), volledig pakket thuis of Modulair pakket thuis (Mpt). Dit bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U vraagt dus een indicatie aan bij CIZ. Dit kunt u telefonisch doen via 088 – 789 10 00 of contact opnemen via een digitaal aanvraagformulier op de website www.ciz.nl.

Met een Volledig pakket thuis (Vpt) ontvangt u zorg thuis vanuit Wlz. U krijgt dezelfde zorg en begeleiding als in een zorginstelling.
Bij een Modulair pakket thuis (Mpt) kunt u kiezen welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen en welke niet. U overlegt dit met uw zorgkantoor. U kunt gebruik maken van één of meerdere zorgaanbieders.

Mocht u geen aanspraak maken op Wlz dan kunt u natuurlijk ook met uw eigen geld zorg inkopen. Deze kosten kunt u veelal opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte.

Palliatieve Terminale Zorg (PTZ) valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van Volledig pakket thuis (Vpt) of Modulair pakket thuis (Mpt) of Persoonsgebonden budget (PGB) passend binnen het geïndiceerde zorgprofiel. Palliatieve Terminale Zorg zonder Wlz-indicatie is onderdeel van de aanspraak wijkverpleging die betaald wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Homecare – Geloof Hoop Liefde staat direct voor u klaar om de zorg te bieden precies zoals u deze wenst. Wij hebben geen wachtlijsten en bieden zorg door heel Nederland. Ook kunnen wij het volledige traject van het aanvragen van een indicatie of een Persoonsgebonden budget (PGB) voor u uit handen nemen. De wijkverpleegkundigen (HBO opgeleid niveau 5) van Homecare – Geloof Hoop Liefde zijn bevoegd om een zorgindicatie voor u te stellen.

Homecare – Geloof Hoop Liefde staat direct voor u klaar om de zorg te bieden precies zoals u deze wenst. Wij hebben geen wachtlijsten en bieden zorg door heel Nederland. Ook kunnen wij het volledige traject van het aanvragen van een CIZ-indicatie of een Persoonsgebonden budget (PGB) voor u uit handen nemen.